-Алтай сум 1373.0 мян. кв.км нутаг дэвсгэртэй, газар нутгийнхаа хэмжээгээр улсын хэмжээнд 2 дугаар байранд ордог өргөн уудам нутагтай. -Дэлхийд нэн ховордсон тахийн сүргийг 2005 оноос эхлэн ГИДЦГ-ын “Б” хэсгийн хамгаалалтын захиргаатай хамтра..